Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kredyty dla studentów

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, który nie ukończył 30. roku życia oraz którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku jest niższy lub równy kwocie określonej na podstawie ust. 4 ustawy, może otrzymać kredyt studencki. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego w danym roku akademickim Minister ogłasza w BIP na swojej stronie podmiotowej.

Wysokość dochodu ustala się na zasadach analogicznych do tych, które stosowane są przy ustalaniu wysokości dochodu w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne.

Kredyt studencki jest udzielany przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytów Studenckich.

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego zawiera:

1) dane osobowe wnioskodawcy:

a) imiona i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
c) datę urodzenia,
d) adres zamieszkania;

2) informację o innych odbywanych studiach lub kształceniu w szkole doktorskiej;

3) informację o dotychczas ukończonych studiach, studiach doktoranckich lub szkole doktorskiej;

4) dane wymagane przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, dla celów oceny zabezpieczenia spłaty kredytu studenckiego;

5) wskazanie wnioskowanej wysokości miesięcznej transzy kredytu studenckiego spośród wysokości, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

Do wniosku o udzielenie kredytu studenckiego dołącza się:

1) zaświadczenie wydane przez:

a) rektora – w przypadku studentów (informacje na temat tego zaświadczenia znajdą Państwo w treści odpowiedzi na kolejne pytanie)

b) rektora albo dyrektora instytutu badawczego, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – w przypadku doktorantów

– albo osobę przez niego upoważnioną, potwierdzające, że wnioskodawca jest odpowiednio studentem albo doktorantem;

2) dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie odpowiednio na studia albo do szkoły doktorskiej;

3) dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich;

4) oświadczenia o:

a) wysokości miesięcznego dochodu wnioskodawcy i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku,

b) liczbie członków rodziny wnioskodawcy

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich

Do kogo należy złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego składa się w wybranej przez wnioskodawcę instytucji kredytującej, która zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, o której mowa w art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Sposób złożenia wniosku

Wniosek składa się w postaci:
1) elektronicznej – za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji kredytującej albo
2) papierowej – na formularzu ustalonym przez instytucję kredytującą.

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo uwierzytelnia przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez instytucję kredytującą do weryfikacji, w drodze elektronicznej, posiadacza rachunku. W przypadku składania wniosku o udzielenie kredytu studenckiego w postaci elektronicznej, dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich, dołącza się w postaci elektronicznych kopii.

Wnioskodawca na żądanie instytucji kredytującej:
1) udziela wyjaśnień i informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego;
2) przedkłada oryginały dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich – w przypadku wniosku o udzielenie kredytu studenckiego złożonego w postaci elektronicznej.

Określają je przepisy zarządzenia nr 150 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wydawania zaświadczeń osobom ubiegającym się o otrzymanie kredytu studenckiego oraz wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z ubieganiem się o kredyt studencki może złożyć:

1) student;

2) doktorant;

3) osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia;

4) osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

Studentowi i doktorantowi wydaje się zaświadczenie o posiadaniu statusu odpowiednio studenta lub doktoranta. Osobie ubiegającej się o przyjęcie na studia oraz osobie ubiegającej się o przyjęcie do szkoły doktorskiej wydaje się zaświadczenie potwierdzające ich udział w procesie rekrutacji odpowiednio na studia lub do szkoły doktorskiej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z ubieganiem się o kredyt studencki składa się odpowiednio:

1) w przypadku studenta do właściwej jednostki dydaktycznej;

2) w przypadku doktoranta, który jest uczestnikiem studiów doktoranckich, do sekretariatu studiów doktoranckich danej jednostki organizacyjnej, w przypadku doktoranta, który kształci się w szkole doktorskiej, do sekretariatu danej szkoły doktorskiej;

3) w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia do przewodniczącego/sekretarza komisji rekrutacyjnej danej jednostki organizacyjnej lub kierownika/zastępcy kierownika Biura ds. Rekrutacji;

4) w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie do szkoły doktorskiej do sekretariatu danej szkoły doktorskiej.

Termin na wydanie zaświadczenia:

Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

Kto podpisuje zaświadczenie?

Zaświadczenie dla studentów i doktorantów podpisuje, opatrując swoją pieczęcią, osoba upoważniona przez Rektora do potwierdzania danych w zaświadczeniu.

1. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat.

2. Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz.

3. Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt studencki może być wypłacany na tych studiach bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt, przy czym łączny okres otrzymywania kredytu studenckiego nie może przekroczyć 6 lat.

Podstawa prawna: art. 99 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. W ustępie drugim wskazanego przepisu przewidziano, że instytucja kredytująca zaprzestaje wypłaty miesięcznych transz kredytu studenckiego w przypadku: 1) skreślenia z listy studentów; 2) urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów; 3) zawieszenia w prawach studenta; 4) ukończenia studiów; 5) ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość.

Student powinien niezwłocznie powiadomić instytucję kredytującą o:

1) skreśleniu z listy studentów;

2) udzieleniu mu urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;

3) zawieszeniu go w prawach studenta;

4) ukończeniu przez niego studiów.

W przypadku ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość instytucja kredytująca wypowiada umowę kredytu studenckiego i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.

 W myśl art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego, chyba że kredytobiorca wystąpi z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat (ust. 2).

Taką możliwość przewiduje art. 102 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Powołany przepis stanowi, że na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Kredyt studencki może być umorzony:

1) częściowo – w przypadku: a) wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę, b) szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy;

2) w całości – w przypadku: a) trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań, b) braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy, c) śmierci kredytobiorcy.

Kredyt studencki może być umorzony przez:

1) instytucję kredytującą – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) ministra – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Absolwent, który znalazł się w grupie najlepszych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego w rozumieniu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich i korzystał jednocześnie z kredytu, ma prawo zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów, które uprawnia do umorzenia części kredytu. Zaświadczenie to podpisuje, opatrując swoją pieczęcią, osoba upoważniona przez Rektora do potwierdzania danych w zaświadczeniu. Zaświadczenie wydawane jest według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 150 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wydawania zaświadczeń osobom ubiegającym się o otrzymanie kredytu studenckiego oraz wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni.