Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Uczelniane organizacje studenckie

Podstawę prawną do tworzenia uczelnianych organizacji studenckich stanowi art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Powołana ustawa przewiduje ponadto obowiązek poinformowania Rektora o powstaniu  uczelnianej organizacji studenckiej przez jej organ (ust. 2), reguluje zagadnienia związane z uchyleniem aktu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodnego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji (ust. 3), a także porusza kwestie związane z rozwiązaniem uczelnianej organizacji studenckiej (ust. 4) oraz przeznaczaniem środków na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni (ust. 5).

Na poziomie wewnątrzuczelnianym kwestie dotyczące uczelnianych organizacji studenckich i organizacji doktorantów poruszono w uchwale nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – zob. § 149 tego aktu.

Kwestie związane z rejestracją i sprawozdawczością uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim reguluje z kolei  zarządzenia Nr 170 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich i organizacji doktorantów działających na Uniwersytecie Warszawskim.

mgr Marta Janek

adres e-mail: marta.janek@adm.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, piętro II, pok. 20c

O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ winien niezwłocznie poinformować Rektora.

Wymagane dokumenty:

  • Powiadomienie Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej;
  • Lista założycieli organizacji;
  • Regulamin uczelnianej organizacji studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki do

Zarządzenia Nr 170 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich i organizacji doktorantów działających na Uniwersytecie Warszawskim: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6778/M.2023.397.Zarz.170.pdf. Można je pobrać ze strony internetowej Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego: http://www.rada.uw.edu.pl/ (zakładka: „Zasady zakładania i funkcjonowania kół”). Dokumenty proszę składać do Biura ds. Obsługi Kształcenia, Pałac Kazimierzowski, piętro II, pok. 20c, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-15.

Regulamin powinien określać w szczególności:

1) nazwę organizacji;
2) cele oraz sposoby ich realizacji;
3) zasady nabywania i utraty członkostwa;
4) sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji;
5) sposób reprezentacji organizacji;
6) sposób gospodarowania środkami finansowymi i innym mieniem znajdującym się w dyspozycji uczelnianej organizacji;
7) zasady opieki opiekuna organizacji nad uczelnianą organizacją;
8) tryb uchwalania regulaminu i jego zmian;
9) tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji.

Przykładowy wzór Regulaminu uczelnianej organizacji studenckiej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim. Pobierz przykładowy regulamin TUTAJ

Stosownie do § 18 Zarządzenia Nr 170 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich i organizacji doktorantów działających na Uniwersytecie Warszawskim:  (stanowiącego, iż „Rektor może określić w drodze ogłoszenia, że składanie sprawozdań i aktów, o których mowa w zarządzeniu, odbywa się drogą elektroniczną na wyznaczony adres poczty elektronicznej”), zgodnie z decyzją Rektora, dokumenty uczelnianych organizacji studenckich, w tym kół naukowych, powinny być przesyłane w formie elektronicznej (np. skanów) na adres Biura ds. Obsługi Kształcenia UWbok@uw.edu.pl. Podpis opiekuna czy innego pracownika UW może być zastąpiony potwierdzeniem złożonym pocztą elektroniczną ze służbowego adresu opiekuna (§ 11 ust. 3 zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2).

Opiekunem koła naukowego może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora (§ 4 ust. 11 zarządzenia Nr 170 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich i organizacji doktorantów działających na Uniwersytecie Warszawskim).

Uczelniana organizacja studencka przedkłada Rektorowi podejmowane akty niezwłocznie, nie dalej niż w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia, w tym dotyczące zmiany regulaminu organizacji oraz o zmianach w składzie władz organizacji. Do przedkładanych aktów należy załączyć protokół z posiedzenia władz organizacji. Akt uczelnianej organizacji studenckiej nieprzedłożony Rektorowi nie posiada mocy prawnej.

Uczelniana organizacja w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi za rok ubiegły sprawozdanie ze swojej działalności. W przypadku przyznania uczelnianej organizacji do dyspozycji środków materialnych, zobowiązana jest ona do złożenia podmiotowi przyznającemu te środki, opiekunowi oraz Rektorowi sprawozdania i rozliczenia z przyznanych środków co najmniej raz w roku akademickim, w terminie ustalonym przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego.
Nowy wzór sprawozdania rocznego z działalności uczelnianej organizacji studenckiej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6778/M.2023.397.Zarz.170.pdf (kliknij, by pobrać)

W przypadku, w którym uczelniana organizacja w przewidzianym terminie nie złożyła corocznego sprawozdania ze swojej działalności, Rektor wzywa do złożenia wyjaśnień osobiście lub na piśmie właściwy organ tej organizacji oraz opiekuna organizacji. W uzasadnionych przypadkach Rektor może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do kierownika jednostki, przy której uczelniana organizacja prowadzi działalność.

W sytuacji, gdy uczelniana organizacja w przewidzianym terminie nie złożyła sprawozdania i rozliczenia z przyznanych środków materialnych, Rektor wzywa do złożenia wyjaśnień osobiście lub na piśmie właściwy organ tej organizacji oraz opiekuna organizacji. W uzasadnionych przypadkach Rektor może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do kierownika jednostki, przy której uczelniana organizacja prowadzi działalność.

Informacje na temat dokumentów dotyczących przyznawania dotacji znajdą Państwo tutaj.

Od dnia 1 czerwca 2023 wnioski o założenie konta funkcyjnego elektronicznej poczty uniwersyteckiej będą obsługiwane wyłącznie za pośrednictwem platformy DocSense.

Nazwa konta funkcyjnego odpowiada nazwom funkcji, podmiotów, jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego i organizacji studenckich lub doktoranckich.

Wniosek o utworzenie konta funkcyjnego dla organizacji studenckiej opiekun koła może złożyć przez DocSense (Utwórz dokument -> Wniosek o usługi Google i w zakładce AKCEPTACJA należy dodać kierownika jednostki organizacyjnej).

 

Rektor bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o powstaniu uczelnianej organizacji, wpisuje uczelnianą organizację do rejestru zawierającego wykaz uczelnianych organizacji Uniwersytetu Warszawskiego (§ 2 ust. 2 zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim). Wykaz uczelnianych organizacji studenckich dostępny jest pod adresem:  http://www.rada.uw.edu.pl/baza.php?operacja=9.

Pozostałe Organizacje Studenckie związane z Uniwersytetem Warszawskim (nie podlegają rejestracji Rektora).

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne:

Stosownie do art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji. Uczelniana organizacja studencka może skorzystać z prawa wniesienia do sądu administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie Rektora o uchyleniu aktu organu tej organizacji. Skargę można złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio.

Rektor zobligowany jest do rozwiązania uczelnianej organizacji studenckiej, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statut uczelni, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji. Rozwiązanie uczelnianej organizacji studenckiej następuje w formie decyzji administracyjnej.