Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Regulamin Studiów – wybrane zagadnienia

A. Dopuszczalne sposoby złożenia podania w sprawie podlegającej załatwieniu w formie rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego

W przypadku spraw podlegających załatwieniu w formie rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego, student ma prawo złożyć podanie:

✔ na piśmie albo
✔ przez informatyczny system obsługi studiów (USOS).

B. Dopuszczalne sposoby złożenia podania w sprawie podlegającej załatwieniu w formie decyzji administracyjnej

W przypadku spraw podlegających załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej, student może złożyć podanie:
✔ na piśmie lub
✔ w innej formie przewidzianej w przepisach k.p.a.

W przypadku złożenia podania – w sprawie podlegającej załatwieniu w formie rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego – przez informatyczny system obsługi studiów student powinien być o treści wydanego w sprawie rozstrzygnięcia poinformowany przez ten system (USOS). Dniem doręczenia rozstrzygnięcia jest wówczas dzień jego wprowadzenia do systemu.

W przypadku zaś, gdy student złoży w sprawie podlegającej załatwieniu w formie rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego podanie na piśmie, o treści rozstrzygnięcia powinien być poinformowany osobiście lub drogą elektroniczną na adres o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem. Dniem doręczenia rozstrzygnięcia jest wówczas dzień przekazania studentowi informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

Od decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć dotyczących indywidualnych spraw studentów przysługuje odwołanie do Rektora. Od decyzji administracyjnych Rektora wydanych w pierwszej instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji administracyjnej/rozstrzygnięcia wewnątrzzakładowego. Środek zaskarżenia składa się za pośrednictwem podmiotu, który wydał zaskarżoną decyzję/zaskarżone rozstrzygnięcie wewnątrzzakładowe.

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

Student otrzymuje legitymację studencką po nabyciu praw studenta, tj. po złożeniu ślubowania.

Legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia:

 1. ukończenia studiów,
 2. zawieszenia w prawach studenta lub
 3. skreślenia z listy studentów.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia legitymacja studencka zachowuje ważność do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Student nie jest zobligowany do zwrotu legitymacji studenckiej, która utraciła ważność.

Co do zasady prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów, przy czym prawo do wznowienia studiów wygasa po upływie 10 lat od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje jednak prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora.

Tak, student może otrzymać indeks na swój wniosek. W takiej sytuacji indeks pozostaje jego własnością.

Indeks nie stanowi dokumentacji przebiegu studiów, może jednak stanowić dowód na okoliczności związane z ich przebiegiem.  Wpisu do indeksu dokonuje się na wniosek studenta.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu Studiów, warunkami umożliwiającymi Kierownikowi jednostki dydaktycznej (KJD) pozytywne rozstrzygnięcie wniosku studenta w przedmiocie zmiany kierunku studiów są:

✔ zaistnienie okoliczności mogących zostać uznanymi za „uzasadniony przypadek”,
✔ zgoda właściwych KJD,
✔ zaliczenie przez studenta pierwszego etapu studiów.

Te same kryteria mają zastosowanie również w odniesieniu do wniosku o przeniesienie na inny kierunek studiów, złożonego przez studenta odbywającego indywidualne studia międzydziedzinowe.

Wyrażając zgodę na zmianę kierunku studiów, kierownik jednostki dydaktycznej powinien ustalić wymagane do uzupełnienia przez studenta różnice programowe. Powinien wówczas wziąć pod uwagę osiągnięte dotychczas przez studenta efekty uczenia się. W rozstrzygnięciu w sprawie zmiany kierunku studiów należy przy tym wskazać nie tylko nazwy przedmiotów, które podlegają uzupełnieniu w ramach wyznaczonych studentowi różnic programowych, ale również określić termin i sposób ich uzupełnienia.

Zgodnie z § 15 Regulaminu Studiów, pozytywne rozpatrzenie wniosku studenta o zmianę formy studiów przez przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne uwarunkowane jest:

✔ zaliczeniem przez studenta pierwszego roku studiów oraz
✔ spełnieniem kryteriów wynikających z uchwały właściwej rady dydaktycznej.

Poza kryteriami wskazanymi powyżej, pozytywne rozpatrzenie wniosku studenta o zmianę formy studiów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne uwarunkowane jest dodatkowo uzyskaniem przez studenta wyróżniających wyników w nauce.

Podobnie jak w przypadku zmiany kierunku studiów, wyrażając zgodę na zmianę ich formy odbywania przez studenta, KJD powinien ustalić wymagane do uzupełnienia przez niego różnice programowe. Powinien wówczas wziąć pod uwagę osiągnięte dotychczas przez studenta efekty uczenia się. W rozstrzygnięciu w sprawie zmiany kierunku studiów trzeba przy tym wskazać nie tylko nazwy przedmiotów, które podlegają uzupełnieniu w ramach wyznaczonych studentowi różnic programowych, ale również określić termin i sposób ich uzupełnienia.

Regulamin Studiów w § 12 ust. 2 określa warunki przeniesienia. Student może być przyjęty na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Senat określa limit przyjęć, tryb i zasady przeniesienia z innej uczelni na poszczególne kierunki studiów. Więcej na temat przeniesienia na Uniwersytet Warszawski z innej Uczelni dowiecie się Państwo w Biurze Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapisy na zajęcia w każdym semestrze odbywają się w co najmniej dwóch terminach. Po zapisach w pierwszym terminie następuje wycofanie z oferty tych zajęć do wyboru, których uruchomienie nie jest celowe wobec niedostatecznej liczby zarejestrowanych uczestników. Zmodyfikowana oferta jest ogłaszana nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Student może dokonywać zmiany w zapisie na zajęcia w okresie nie dłuższym niż trzy tygodnie po rozpoczęciu tych zajęć. Możliwość zmiany nie dotyczy zajęć o charakterze laboratoryjnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki dydaktycznej może wyrazić zgodę na zmianę w zapisie na zajęcia w terminie późniejszym.

Harmonogram egzaminów w sesji egzaminacyjnej ogłasza kierownik jednostki dydaktycznej po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studentów. Wspomniany harmonogram powinien zostać ogłoszony nie później niż na jeden miesiąc przed rozpoczęciem sesji.

Tak, na kierunku studiów prowadzonym w języku polskim wybrane zajęcia oraz egzamin dyplomowy mogą odbywać się w języku obcym. W języku obcym może być przygotowana także praca dyplomowa.

Na kierunku studiów prowadzonym w języku obcym wszystkie zajęcia wskazane w programie studiów prowadzone są w języku obcym. W języku obcym przygotowywana jest też praca dyplomowa i przeprowadzany egzamin dyplomowy.

Indywidualne studia międzydziedzinowe to studia, które umożliwiają uzyskanie dyplomu ukończenia studiów na więcej niż jednym kierunku studiów. Są one realizowane przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego na podstawie indywidualnego programu i planu studiów.

Opiekuna naukowego studenta odbywającego studia międzydziedzinowe zatwierdza kierownik jednostki dydaktycznej indywidualnych studiów międzydziedzinowych.

Student indywidualnych studiów międzydziedzinowych ustala indywidualny program i plan studiów na kolejny cykl dydaktyczny wraz z opiekunem naukowym. Ustalony program i plan studiów na dany cykl dydaktyczny zatwierdza kierownik jednostki dydaktycznej indywidualnych studiów międzydziedzinowych.

Student może zapisać się na zajęcia objęte programem studiów innego kierunku studiów w razie kumulatywnego spełnienia następujących warunków:

 1. uzyskania zgody osoby prowadzącej te zajęcia;
 2. spełnienia wymagań dotyczących udziału w tych zajęciach;
 3. w przypadku, gdy na danych zajęciach są jeszcze wolne miejsca (pierwszeństwo udziału w zajęciach z danego przedmiotu mają studenci, dla których jest on wymagany do zaliczenia danego etapu studiów).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego przedmiotu zgodnie z zasadami zapisów na zajęcia. W przypadku niezapisania się na przedmiot w przewidzianym terminie niemożliwe jest więc jego zaliczenie. Zapisy na zajęcia objęte planem studiów danego etapu mogą być jednak dokonywane przez kierownika jednostki dydaktycznej. W takim przypadku wysyłane jest automatyczne powiadomienie do studenta przez informatyczny system obsługi studiów (USOS).

Podpięcie to wykonywane w informatycznym systemie obsługi studiów przypisanie przedmiotu do konkretnego programu studiów, a w przypadku przedmiotów objętych planem studiów danego etapu – także do tego etapu.

W terminie ogłoszonym przez Rektora (wynikającym z kalendarza akademickiego) student ma obowiązek zadeklarować przedmiot jako:

 1. należący do programu studiów, podpinając go pod ten program; w przypadku, gdy studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów, powinien wskazać ten z nich, w ramach którego będzie realizował dany przedmiot;
 2. składający się na plan studiów aktualnego etapu, podpinając go dodatkowo pod etap; obowiązek ten dotyczy każdego przedmiotu objętego planem aktualnego etapu studiów.

Tak, podpięcie przedmiotu pod program może być usunięte, jednak tylko w przypadku, gdy wniosek o usunięcie podpięcia zostanie złożony w terminie określonym przez Rektora (tj. terminie wynikającym z kalendarza akademickiego).

Nie. Co do zasady przedmioty rzeczywiście kończą się oceną, z zastrzeżeniem jednak:

 1. zajęć wychowania fizycznego,
 2. seminarium dyplomowego oraz
 3. wymienionych w zarządzeniu Rektora przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania, wspólnych dla wszystkich kierunków studiów (np. BHP, POWI).

 

Kierownik jednostki dydaktycznej może dokonać korekty podpięć wykonanych niezgodnie z Regulaminem Studiów, w szczególności usuwając podpięcia pod etap studiów przedmiotów nieobjętych planem tego etapu studiów i podpinając pod etap studiów przedmioty objęte jego planem. W takim przypadku wysyłane jest elektronicznie powiadomienie do studenta.

Wniosek o wpis warunkowy na kolejny etap studiów może być pozytywnie rozpatrzony wówczas, gdy łączna liczba punktów ECTS przypisanych do niezaliczonych przedmiotów nie przekracza 1/3 łącznej liczby punktów ECTS objętych planem studiów danego etapu.

Przyznanie studentowi wpisu warunkowego jest niedopuszczalne, gdy:

✔ student po raz kolejny nie zaliczył tego samego przedmiotu, którego niezaliczenie stanowiło już podstawę przyznania mu wpisu warunkowego na kolejny etap studiów lub
✔ student po raz kolejny nie zaliczył tego samego przedmiotu, którego niezaliczenie stanowiło już podstawę przyznania mu instytucji powtarzania etapu studiów w przypadku, gdy konieczność powtarzania etapu wynikała z niezaliczenia przedmiotu stanowiącego podstawę wpisu warunkowego na kolejny etap studiów lub
✔ niezaliczenie przedmiotów uniemożliwia realizację programu studiów na kolejnym etapie studiów.

Wniosek o powtarzanie etapu studiów może być pozytywnie rozpatrzony wówczas, gdy:

✔ łączna liczba punktów ECTS przypisanych do niezaliczonych przez studenta przedmiotów przekracza 1/3 łącznej liczby punktów ECTS objętych planem studiów danego etapu studiów lub gdy niezaliczenie przedmiotów uniemożliwia realizację programu studiów na kolejnym etapie studiów albo
✔ student nie zaliczył ostatniego etapu studiów albo
✔ student nie uzyskał zaliczenia tych przedmiotów, do których zaliczenia był zobowiązany otrzymując zgodę na warunkowe wpisanie na kolejny etap studiów.

Skierowanie na powtarzanie etapu studiów nie przysługuje studentowi, który już raz został skierowany na powtarzanie tego samego etapu studiów.

Stosownie do § 43 ust. 1 Regulaminu Studiów, KJD może przyznać studentowi urlop:

✔ zdrowotny (ze względu na długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność);
✔ naukowy (przeznaczony w szczególności na odbycie innych studiów, studia w innej uczelni lub prowadzenie badań naukowych) lub
✔ okolicznościowy (w innych, uzasadnionych przypadkach).

Ponadto studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami przysługuje dodatkowo:

✔ urlop od zajęć;
✔ urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów.

W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta. Na wniosek studenta kierownik jednostki dydaktycznej powinien przy tym niezwłocznie wydać mu zaświadczenie na okoliczność udzielenia urlopu. Ponadto – zgodnie z § 43 ust. 6 Regulaminu Studiów – przyznając urlop, kierownik jednostki dydaktycznej może wyrazić zgodę na zaliczenie przez studenta w jego trakcie wybranych przedmiotów objętych planem studiów. Użyty w tym przepisie zwrot „wybrane” oznacza, że kierownik jednostki dydaktycznej nie może wyrazić zgody na zaliczenie w trakcie urlopu wszystkich przedmiotów wymaganych do zaliczenia danego etapu.

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania studentowi urlopu zdrowotnego zapada w warunkach uznania administracyjnego. Kierownik jednostki dydaktycznej może przyznać studentowi urlop zdrowotny na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji, przejściowo wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Podejmując rozstrzygnięcie w tej sprawie, kierownik jednostki dydaktycznej bierze pod uwagę opinię Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami wydawaną w oparciu o dokumentację medyczną studenta.

Student składa wniosek o urlop zdrowotny za pośrednictwem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW. Wniosek ten powinien zostać złożony przez studenta bez zbędnej zwłoki, a zatem niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności mogącej stanowić podstawę do jego przyznania (tj. problemów zdrowotnych studenta) lub niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających studentowi wcześniejsze złożenie wniosku.

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania studentowi urlopu naukowego lub urlopu okolicznościowego zapada w warunkach uznania administracyjnego. Kierownik jednostki dydaktycznej może przyznać studentowi urlop okolicznościowy w uzasadnionych przypadkach, innych niż te, które stanowią podstawę przyznania urlopu zdrowotnego lub naukowego. Urlop naukowy jest zaś przeznaczony w szczególności na odbycie innych studiów, studia w innej uczelni lub prowadzenie badań naukowych. Zarówno urlop naukowy, jak i urlop okolicznościowy, mogą być przyznane na okres nie dłuższy niż jeden rok. Student studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przed przyznaniem urlopu musi jednak uzyskać zaliczenie co najmniej pierwszego etapu studiów. Następny urlop student może otrzymać po zaliczeniu kolejnego etapu studiów.

Poza możliwością złożenia wniosku o urlop zdrowotny, naukowy lub okolicznościowy, studentka w ciąży oraz studenci będący rodzicami mogą dodatkowo skorzystać z:

✔ urlopu od zajęć lub
✔ urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Kierownik jednostki dydaktycznej zobowiązany jest taki wniosek uwzględnić, przy czym urlopu udziela się:

✔ studentkom w ciąży na okres do dnia urodzenia dziecka, zaś

✔ studentowi będącemu rodzicem na okres do 1 roku od dnia złożenia wniosku o przyznanie urlopu.

Zwrócić należy przy tym uwagę na § 44 ust. 3 Regulaminu Studiów, zgodnie z którym student będący rodzicem wniosek o ww. urlop może złożyć w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka. Stosownie zaś do § 44 ust. 4 – jeżeli koniec ww. urlopu przypada w trakcie semestru, KJD na wniosek studenta lub studentki przedłuża urlop do końca tego semestru.

Stosownie do § 26 ust. 1 Regulaminu Studiów, student może odbywać studia w trybie indywidualnej organizacji studiów. W § 26 ust. 4 tego aktu określono katalog osób, którym indywidualna organizacja studiów może zostać przyznana. Wspomniany katalog nie jest jednak zamknięty, o czym świadczy sformułowanie: „w szczególności”.

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania studentowi indywidualnej organizacji studiów podejmuje KJD. Zapada ono w warunkach uznania administracyjnego, z wyjątkiem indywidualnej organizacji studiów przyznawanej podejmującym studia w formie stacjonarnej studentkom w ciąży oraz studentom będącym rodzicami.

W rozstrzygnięciu o przyznaniu studentowi indywidualnej organizacji studiów KJD winien określić jej szczegółowe zasady. Przy czym – stosownie do § 26 ust. 3 Regulaminu Studiów – indywidualna organizacja studiów obejmuje:

 1. indywidualny program studiów realizowany we współpracy z opiekunem naukowym lub
 2. indywidualny plan studiów lub
 3. indywidualny tryb i termin zaliczania przedmiotów lub
 4. indywidualny tryb studiowania przeznaczony dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą.

Warto przy tym pamiętać, że odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów nie zwalnia z obowiązku osiągnięcia efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Przesłanki warunkujące skreślenie studenta z listy studentów zostały wskazane w art. 108 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i doprecyzowane w § 41 Regulaminu Studiów. Dzielą się one na przesłanki: obligatoryjne i fakultatywne. Więcej na temat skreślenia z listy studentów dowiecie się Państwo, zapoznając się z odpowiedziami na kolejne pytania.

 

Zarówno w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak i aktach wykonawczych do niej nie skonkretyzowano, jakie okoliczności mogą stanowić podstawę stwierdzenia zaistnienia przesłanki niepodjęcia studiów – brak jest definicji legalnej tego pojęcia, ustawodawca nie wskazał również przykładów sytuacji, które jako niepodjęcie studiów można definiować. Regulamin Studiów w § 41 ust. 1 pkt 1 wskazuje tymczasem, że z niepodjęciem studiów mamy do czynienia w szczególności wówczas, gdy osoba przyjęta na studia przez miesiąc od daty rozpoczęcia semestru nie potwierdziła na piśmie złożenia ślubowania lub nie zapisała się na zajęcia objęte planem studiów. Zwrócić należy przy tym uwagę na użyty w powołanym przepisie zwrot „w szczególności” – nie są to zatem jedyne okoliczności, które mogą przemawiać za stwierdzeniem zaistnienia przesłanki niepodjęcia studiów.

Decyzja o skreśleniu z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów może zostać wydana najwcześniej po upływie miesiąca od daty rozpoczęcia semestru.

Stosownie do art. 108 ust. 1 pkt. 2 ustawy, studenta skreśla się z listy studentów w przypadku rezygnacji ze studiów. W § 41 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Studiów sprecyzowano, że KJD skreśla studenta z listy studentów w przypadku rezygnacji ze studiów złożonej przez studenta w formie pisemnej.

Rezygnacja ze studiów powinna zatem zostać złożona na piśmie i być opatrzona własnoręcznym podpisem studenta. Złożenie rezygnacji mailem lub za pośrednictwem systemu USOS nie będzie wystarczające. Alternatywnie rezygnację ze studiów można złożyć również za pośrednictwem systemu ePUAP. Po złożeniu spełniającej wszystkie wymagania formalne rezygnacji ze studiów, Kierownik jednostki dydaktycznej jest zobowiązany do skreślenia studenta z listy studentów.

Co do zasady student zobligowany jest – z uwagi na treść § 47 ust. 1 w związku z § 48 ust. 2 Regulaminu Studiów – złożyć KJD pracę dyplomową najpóźniej do 14 dni przed planowym terminem ukończenia studiów. Zgodnie bowiem z § 47 ust. 1 tego regulaminu, pracę dyplomową student powinien złożyć KJD nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, natomiast w myśl § 48 ust. 2 Regulaminu Studiów, egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia pracy dyplomowej, przy czym nie później niż w dniu poprzedzającym planowy termin ukończenia studiów.

Wyjątkiem od wskazanej powyżej zasady jest sytuacja, gdy student wystąpi – na podstawie § 47 ust. 2 lub ust. 3 Regulaminu Studiów – z wnioskiem o przedłużenie okresu trwania studiów i jego wniosek zostanie przez organ uwzględniony. W takim przypadku pracę dyplomową student powinien złożyć KJD najpóźniej w dniu wskazanym w treści rozstrzygnięcia o przedłużeniu okresu trwania studiów jako maksymalny termin złożenia pracy dyplomowej (przy czym przedłużenie studiów nie może być dłuższe niż trzy miesiące).

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminach, o których mowa powyżej, KJD zobligowany jest do skreślenia studenta z listy studentów.

Stosownie do art. 108 ust. 1 pkt 3 u.p.s.w.in., studenta skreśla się z listy studentów w przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego. W § 41 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Studiów sprecyzowano, że KJD skreśla studenta z listy studentów w przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w planowym terminie ukończenia studiów lub w terminie wyznaczonym zgodnie z § 51 ust. 2 tego regulaminu.

Z treści § 41 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Studiów oraz § 51 ust. 2 i ust. 4 tego aktu wynika, że:

✔ jeśli student z pierwszego terminu egzaminu dyplomowego uzyskał ocenę niedostateczną lub bez uzasadnienia do tego egzaminu nie przystąpił, należy wyznaczyć mu kolejny (drugi) termin egzaminu dyplomowego,
✔ drugi termin egzaminu dyplomowego musi odbyć się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od planowego terminu ukończenia studiów,
jeśli student z drugiego terminu egzaminu dyplomowego uzyskał ocenę niedostateczną lub bez uzasadnienia do tego egzaminu nie przystąpił, należy skreślić go z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego.

W myśl art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, studenta skreśla się z listy studentów w przypadku ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. Kiedy zatem orzeczenie o wymierzeniu studentowi kary wydalenia z uczelni stanie się ostateczne, kierownik jednostki dydaktycznej niezwłocznie powinien wydać decyzję o skreśleniu danej osoby z listy studentów.

Stosownie do § 41 ust. 3 Regulaminu Studiów, stwierdzenie zaistnienia przesłanki braku udziału w obowiązkowych zajęciach uwarunkowane jest ustaleniem, że liczba nieobecności studenta na zajęciach uniemożliwia realizację obowiązków przewidzianych dla danego cyklu dydaktycznego. Ustalenie tej okoliczności powinno nastąpić na podstawie oświadczeń co najmniej trzech nauczycieli akademickich, z których każdy prowadzi inny przedmiot objęty planem danego etapu studiów. Należy przy tym uwzględnić zapisy zamieszczone w sylabusie danego przedmiotu – zgodnie bowiem z § 2 pkt 17 Regulaminu Studiów, sylabus przedmiotu powinien zawierać m.in. opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym informacje dotyczące dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu.

Decyzję o skreśleniu z listy studentów z powodu stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach KJD może podjąć dopiero po upływie co najmniej sześciu tygodni od rozpoczęcia danego cyklu dydaktycznego, jednak nie wcześniej niż po 14 dniach od skierowania do studenta informacji o zamiarze skreślenia go z listy studentów.

Zgodnie z § 33 Regulaminu Studiów, student ma obowiązek niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach objętych planem studiów na zasadach określonych w sylabusie przedmiotu, przy czym prośbę o usprawiedliwienie nieobecności powinien skierować bez zbędnej zwłoki do prowadzącego zajęcia, rzetelnie i wiarygodnie uprawdopodobniając przyczyny nieobecności.

Stosownie do art. 108 ust. 2 pkt 2 u.p.s.w.in., student może zostać skreślony z listy studentów w przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce. Pojęcie „braku postępów w nauce” jest nieostre. Zostało ono zatem dookreślone w § 41 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Studiów. Przywołany przepis stanowi, że brak postępów w nauce stwierdza się, kiedy student więcej niż jeden raz nie zaliczył danego etapu studiów, zaś w przypadku studenta pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich – wówczas, gdy stopień realizacji programu studiów wyklucza możliwość zaliczenia etapu studiów.

W przypadku studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich do wydania decyzji na podstawie art. 108 ust. 2 pkt. 2 u.p.s.w.in. konieczne jest ustalenie, że zakres niezaliczonych przez studenta przedmiotów wyklucza możliwość zaliczenia etapu studiów.

Podejmowana w odniesieniu do studenta pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich decyzja o skreśleniu z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce, może być wydana wcześniej niż po upływie letniej egzaminacyjnej sesji poprawkowej (nawet wówczas, gdy okresem rozliczeniowym w danej jednostce nie jest semestr, lecz rok studiów). Treść cytowanego powyżej przepisu wskazuje bowiem jednoznacznie, że zaistnienie przesłanki braku postępów w nauce w przypadku studenta pierwszego roku studiów pierwszego stopnia można stwierdzić jeszcze przed zakończeniem roku akademickiego – z uwagi na brak zaliczenia w pierwszym semestrze jakiegokolwiek przedmiotu lub zaliczenie takiej liczby przedmiotów, które wyklucza możliwość zaliczenia etapu studiów.

W przypadku pozostałych studentów stwierdzenie braku postępów w nauce uwarunkowane jest ustaleniem, że dany student co najmniej dwa razy nie zaliczył tego samego
etapu studiów.

Stosownie do art. 108 ust. 2 pkt 3 u.p.s.w.in., student może być skreślony z listy studentów w przypadku nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie. W myśl § 37 ust. 3 Regulaminu Studiów, zaliczenie etapu studiów oznacza spełnienie wszystkich określonych Regulaminem wymagań przewidzianych w planie studiów danego etapu studiów. Zgodnie zaś z § 37 ust. 2 Regulaminu Studiów przy zaliczeniu etapu studiów uwzględnia się wszystkie przedmioty składające się na plan studiów tego etapu, z wyłączeniem przedmiotów, z zaliczania których student zrezygnował w trybie określonym w § 32 ust. 2 lub ust. 3. Jednocześnie w § 32 ust. 1 Regulaminu Studiów zastrzeżono, że udział w zajęciach nieobjętych planem studiów bieżącego etapu lub rezygnacja z zaliczenia przedmiotu objętego planem studiów nie zmieniają wymagań, jakie trzeba spełnić, by zaliczyć ten etap studiów.

Weryfikacja zaistnienia podstaw do skreślenia studenta z listy studentów w oparciu o art. 108 ust. 2 pkt. 3 u.p.s.w.in. powinna nastąpić dopiero po terminie zastrzeżonym odpowiednio dla końca roku akademickiego (w przypadku, gdy okresem zaliczeniowym na danym kierunku studiów jest rok akademicki) albo dla końca semestru (wówczas, gdy okresem zaliczeniowym na danym kierunku studiów jest semestr).

 

Wznowienie studiów nie oznacza przyjęcia na studia w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nawiązuje ono bowiem do zaistniałego już wewnętrznego stosunku prawnego, oznaczając reaktywację studiów dotychczasowych, nie zaś rozpoczęcie ich od nowa. Po wznowieniu studiów nie dochodzi do reaktywacji uprawnień, które zostały już przez studenta przed skreśleniem wykorzystane. Jeśli zatem np. przed skreśleniem z listy studentów student studiów jednolitych magisterskich skorzystał już z jednej rezygnacji z zaliczenia przedmiotu, to po wznowieniu przysługuje mu prawo do wyłącznie jednej rezygnacji, której uprzednio nie wykorzystał. Wszystkie wydane przed skreśleniem rozstrzygnięcia kształtujące sytuację prawną studenta zachowują moc po wznowieniu studiów, o czym wprost stanowi § 13 ust. 1 nowego Regulaminu Studiów.

Wznowienie studiów powinno co do zasady nastąpić nie wcześniej niż od następnego semestru po dniu skreślenia z listy studentów.

Wznowienie studiów wcześniej niż od następnego semestru po dniu skreślenia z listy studentów jest jednak dopuszczalne, gdy:

✔ skreślenie nastąpiło z powodu niewniesienia należnych opłat lub
✔ skreślenie nastąpiło z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, a student złożył wniosek o wznowienie w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia lub
✔ zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa w ostatnim zdaniu § 13 ust. 3 Regulaminu Studiów.

Jeżeli w roku akademickim, w którym student wznawia studia, obowiązuje inny program studiów niż w momencie skreślenia z listy studentów, student obowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych określonych rozstrzygnięciem kierownika jednostki dydaktycznej, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 13 ust. 5 i 6 Regulaminu Studiów. Przy wyznaczaniu różnic programowych KJD powinien wziąć pod uwagę osiągnięte przez studenta dotychczas efekty uczenia się oraz powinien określić termin i sposób uzupełnienia różnic programowych.

Obowiązek uzupełnienia różnic programowych nie dotyczy osób, które:

✔ zostały skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej i w ciągu dwóch lat złożyły wniosek w sprawie wznowienia studiów, przy czym z instytucji wznowienia studiów korzystają po raz pierwszy albo
✔ zostały skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego i w ciągu dwóch lat złożyły wniosek w sprawie wznowienia studiów, przy czym z instytucji wznowienia studiów korzystają po raz pierwszy.

Stosuje się następujące oceny pozytywne: celujący, bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny oraz ocenę negatywną – niedostateczny.

Ocenom tym przyporządkowuje się następujące wartości liczbowe:
1) celujący (5!) – 5;
2) bardzo dobry (5) – 5;
3) dobry plus (4,5) – 4,5;
4) dobry (4) – 4;
5) dostateczny plus (3,5) – 3,5;
6) dostateczny (3) – 3;
7) Niedostateczny (2) – 2.

Student informowany jest o wynikach zaliczeń i egzaminów za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów (USOS).

Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:

1) ukończyli studia w terminie określonym planem studiów lub w terminach określonych w § 43 ust. 8 i § 47 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów;

2) uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen wyższą niż 4,6;

3) uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0, a z egzaminu dyplomowego ocenę co najmniej bardzo dobrą;

4) nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu, w szczególności nie została wobec nich orzeczona kara dyscyplinarna.