Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nostryfikacja dyplomu

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem zawodowym.

Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek.

Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.

Podstawa prawna: art. 327 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

UWAGA:

Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. dostępną na stronie https://konstytucjadlanauki.gov.pl/cudzoziemcy, do czasu przeprowadzenia parametryzacji uczelni (przewidzianej na rok 2021), postępowania nostryfikacyjne powinny być prowadzone na zasadach dotychczasowych, czyli przez jednostki posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora określonej dziedziny nauki lub stopnia doktora określonej dziedziny sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy zagraniczny dyplom.

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą składa do Uniwersytetu Warszawskiego następujące dokumenty:

  1. wniosek o nostryfikację dyplomu (informacje pomocnicze do uzupełnienia wniosku: wykaz dyscyplin naukowych oraz wykaz rad dydaktycznych);
  2. oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia;
  3. dyplom ukończenia studiów za granicą;
  4. zaświadczenie lub informację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o możliwości uznania w Polsce dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w pkt 3 (informacje o sposobie uzyskania tych dokumentów dostępne są tutaj);
  5. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
  6. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia.

Ponadto rekomendujemy przedłożenie tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 3, 5, 6.

Dokumenty, o których mowa w pkt 3, 5 i 6, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego lub odpisu dokumentów poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź przez występującego w sprawie pełnomocnika wnioskodawcy będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Przedłożone odpisy dokumentów i uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3, 5 i 6, nie podlegają zwrotowi.

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą powinna przesłać stosowne dokumenty pocztą na adres:

Uniwersytet Warszawski

Biuro ds. Obsługi Kształcenia

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Rekomendujemy przesyłanie odpisów dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3, 5 i 6, poświadczonych za zgodność z oryginałami przez notariusza bądź przez występującego w sprawie pełnomocnika wnioskodawcy będącego adwokatem lub radcą prawnym.

W szczególnych przypadkach dokumenty można złożyć osobiście w Biurze ds. Obsługi Kształcenia, ale tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu się z właściwym pracownikiem Biura na konkretny termin. 

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na złożenie dokumentów:

Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego w wysokości 3205,00 zł wnosi się na rachunek bankowy:

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

PL 07 1160 2202 0000 0004 6544 5769

Tytuł wpłaty: nostryfikacja dyplomu, imię i nazwisko wnioskodawcy

Opłaty nie pobiera się w przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego.

Opłata niezasadnie uiszczona podlega zwrotowi.

W przypadku wykazania przez osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą trudnej sytuacji materialnej albo szczególnego interesu publicznego, Rektor na podstawie udokumentowanego wniosku w języku polskim może zwolnić wnioskodawcę w całości lub w części z opłaty, o której mowa powyżej, lub rozłożyć ją na raty.

Uniwersytet Warszawski porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni.

Informacje o prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim programach studiów dostępne są tutaj.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia.

W przypadku uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w wyniku przeprowadzonego postępowania nostryfikacyjnego wnioskodawcy wydaje się stosowne zaświadczenie. Zaświadczenie stwierdza, że przedłożony dyplom uzyskany za granicą jest równoważny z konkretnym polskim dyplomem (np. dyplomem ukończenia studiów pierwszego/drugiego stopnia), nadającym konkretny polski tytuł zawodowy (np. licencjata, inżyniera, magistra).

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, uczelnia wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie.

Wnioskodawca może złożyć wniosek w wybranym przez siebie terminie.

Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień doręczenia Uniwersytetowi Warszawskiemu wniosku spełniającego wymagania formalne.

Uniwersytet Warszawski uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu lub potwierdza albo odmawia potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.

Do ww. terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na uzupełnienie braków formalnych, przedłożenie tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 3, 5, 6, oraz złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.