Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Legitymacja studencka:
1) jest wydawana w formie elektronicznej karty procesorowej, zwanej dalej „elektroniczną legitymacją studencką”;
2) może być dodatkowo wydawana w formie dokumentu elektronicznego przechowywanego i okazywanego przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, zwanego dalej „mLegitymacją studencką”.

Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej odnotowuje się w rejestrze wydanych legitymacji, w którym wpisuje się: imiona i nazwisko studenta, numer albumu oraz datę wydania legitymacji. Rejestr może być prowadzony w postaci elektronicznej.

Wzór legitymacji studenckiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

Ważność elektronicznej legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu, sporządzonego zgodnie z opisem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

Elektroniczna legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 i ust. 3-4, § 21 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 661).

Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej sporządza się z aktualną fotografią.
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej odnotowuje się w rejestrze wydanych legitymacji, oznaczając numerem albumu oraz dodając kolejną literę alfabetu. Oryginał legitymacji oznacza się literą „a”.

Elektroniczna legitymacja studencka zawierająca błędy lub omyłki, podlega wymianie.

Podstawa prawna: § 24 ust. 2-3, § 25 ust. 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 661).

Wpłata za ELS odbywa się centralnie na wyodrębniony rachunek w banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Numer konta: 56116022020000000076486236

Tytuł: opłata za wydanie legitymacji/za wydanie duplikatu legitymacji

Podstawa prawna: § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 661).

Opłaty obowiązujące studentów przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020:

  • za wydanie oryginału ELS pobierana jest opłata w wysokości 22 zł;
  • za wydanie duplikatu ELS pobierana jest opłata w wysokości 33 zł.

Podstawa prawna: § 36 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 661).

Opłaty obowiązujące studentów przyjętych na studia od roku akademickiego 2018/2019 i wcześniej:

  • za wydanie oryginału ELS pobierana jest opłata w wysokości 17 zł;
  • za wydanie duplikatu ELS pobierana jest opłata w wysokości 25,50 zł.

Podstawa prawna: § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1554).

ELS drukowana jest centralnie w Uczelnianym Centrum Personalizacji (UCP) na podstawie zleceń wystawionych przez dziekanaty/sekretariaty jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydrukowane ELS są dostarczane do jednostek dydaktycznych przez wyznaczonych do tego pracowników tych jednostek.

Student otrzymuje ELS po nabyciu praw studenta.

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Złożenie ślubowania osoba przyjęta na studia niezwłocznie potwierdza na piśmie.

Podstawa prawna: § 10 ust. 1-2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2019 r. poz. 186).

Przedłużanie ważności ELS odbywa się w wyznaczonych dziekanatach/sekretariatach jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego po zakończeniu każdego semestru poprzez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz naklejenie w kolejno oznaczonym polu legitymacji hologramu uprzednio pobranego przez jednostki z Uczelnianego Centrum Personalizacji (UCP).

Zakup blankietów służących do wydrukowania ELS i hologramów jest prowadzony przez UCP.

Właściwy dziekanat/sekretariat jednostki dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego przepina ELS pod wskazany program w USOS.

Właściwy dziekanat/sekretariat jednostki dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego unieważnia ELS w USOS oraz rejestrze wydanych legitymacji z podaniem przyczyn unieważnienia.

Student, który ponownie uzyskał prawo do korzystania z ELS, może korzystać z ELS wcześniej wydanej bez dodatkowej opłaty.

Zmiana danych osobowych – student zwraca ELS do właściwego dziekanatu/sekretariatu jednostki dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego i wnosi opłatę jak za wydanie nowego oryginału.

ELS z błędnymi danymi wprowadzonymi do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), które zostały przeniesione do USOS z winy studenta – student zwraca ELS do właściwego dziekanatu/sekretariatu jednostki dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego i wnosi opłatę za wydanie duplikatu ELS.

Zgubiona / zniszczona ELS – student zawiadamia właściwy dziekanat/sekretariat jednostki dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego i wnosi opłatę za wydanie duplikatu ELS. W przypadku uszkodzenia bądź wadliwego funkcjonowania ELS, właściwy dziekanat/sekretariat jednostki dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzialny za zlecenie wydruku weryfikuje i ewentualnie zleca Uczelnianemu Centrum Personalizacji (UCP) wydruk duplikatu ELS.

ELS może być nośnikiem biletów długookresowych analogicznym do Warszawskiej Karty Miejskiej. Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju biletu 30- lub 90-dniowego imiennego.

Bilet na ELS można zakodować w dowolnym punkcie sieci kodowania biletów na Warszawskich Kartach Miejskich.

Przy korzystaniu z biletów zakodowanych na ELS obowiązują analogiczne zasady jak w przypadku biletów kodowanych na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej.

Ponadto:

  • w przypadku uszkodzenia ELS w sposób, który uniemożliwi odczytanie zakodowanego na niej biletu należy udać się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów”;
  • w sytuacji, gdy student otrzyma nową ELS może udać się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów w celu przekodowania biletu z Warszawskiej Karty Miejskiej na ELS;
  • w przypadku zagubienia lub kradzieży ELS, na wniosek zainteresowanej osoby wydaje się nową kartę z niewykorzystaną częścią biletu i okresem ważności zgodnym z okresem zakodowanym na utraconej legitymacji. Należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów w celu wyrobienia spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej wraz z zaświadczeniem z uczelni, gdzie wskazany będzie 11-cyfrowy numer utraconej legitymacji.

Ważne dla studentów:

Dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi jest ważna elektroniczna legitymacja studencka. Oznacza to, że w trakcie kontroli biletów, studenci zobowiązani są do okazania biletu oraz elektronicznej legitymacji studenckiej. W czasie, gdy osoba uprawniona do ulgowych przejazdów nie posiada dokumentu poświadczającego prawo do ulgi, zobowiązana jest do korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie biletów normalnych, czyli płatnych 100 proc. Zaświadczenie potwierdzające status studenta, wydane przez uczelnię na czas wyrabiania nowej legitymacji studenckiej, nie jest dokumentem uprawniającym do przejazdów ulgowych i nie jest uznawane przez Zarząd Transportu Miejskiego. Anulowanie wezwania do zapłaty, wystawionego za brak dokumentu poświadczającego prawo do ulgi jest możliwe w przypadku przedstawienia takiego dokumentu – w tym przypadku ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej – w ciągu kolejnych 7 dni od daty wystawienia wezwania. Dokument należy przedstawić w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów. Anulowanie wezwania do zapłaty jest uzależnione od wniesienia opłaty manipulacyjnej określonej w taryfie.

Podstawa: https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/rodzaje-nosnikow/elektroniczna-legitymacja/